Najczęściej kupowane

Producenci

Nowe produkty

Okazje

Aktualnie brak okazji.

Jesienna Wyprzedaż na FBWprawdzie nie mieliśmy zbyt wielu okazji by w tym roku bawić się w ukochane hobby, ale w Rekwizytorni organizujemy tradycyjną naszą posezonową wyprzedaż na Facebooku.https://www.facebook.com/events/2726668280881878/Oferowany na Facebooku towar opiszemy, podamy cenę i procentową wartość obniżki. Chęć zakupu danego produktu należy wyrazić w komentarzu pod postem. Z kupującym będziemy rozmawiać za pośrednictwem komunikatora facebooka. Po podaniu nam odpowiednich danych, przygotujemy i przekażemy dokument potwierdzający złożenia zamówienia. Towar dostarczymy po zakończeniu wyprzedaży.
Nagroda Jesienna Wyprzedaż na FB


W tym roku uczestnicy wydarzenia będą mogli wygrać jeden z dwóch hybrydowych mieczy larpowych: https://bit.ly/3jDugOM lub Nightmare Blade https://bit.ly/2NNufuaRegulamin Konkursu "Jesienna Wyprzedaż"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook w ramach wydarzenia "Rekwizytornia Jesienna Wyprzedaż na FB" - adres: https://www.facebook.com/events/587978721741956/ (dalej "Wydarzenie") jest Wish Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu; REGON 361270599.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 07 do 17 października 2020r.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook i są uczestnikami Wydarzenia (posiadającymi status "biorę udział").
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opisanie przyszłorocznych planów larpowych w odniesieniu do wybranej nagrody rzeczowej (miecza larpowego).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) w przypadku wygranej udostępni Organizatorowi dane osobowe służące dostarczeniu nagrody.

§3 Zasady konkursu
1. Biorący udział w komentarzu pod postem konkursowym opisują swoją wizje stworzenia postaci larpowej nawiązując do wyboru jednej spośród nagród konkursowych. Każdy uczestnik może jednokrotnie opisać swoje plany.
2. Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę - autora najlepszego z komentarzy.
2. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od momentu uruchomienia Wydarzenia do chwili jego zakończenia.
b) 18.10.2020 r. wyłoniony zostanie zwycięzca,
c) najpóźniej w dniu 20.10.2020 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą komunikatora portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest jeden hybrydowy miecz larpowy wybierany przez laureata spośród 2 modeli marki Epic Armoury: Footman Sword 110 cm lub Nightmare Blade 100 cm (wartość nagrody od 316 zł do 349 zł z VAT).
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
4. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz do usuwania ich z grupy uczestników bez podania przyczyny, m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka.
2. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@rekwizytornia.com.pl
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.