Najczęściej kupowane

Producenci

Nowe produkty

Okazje

Aktualnie brak okazji.

Jesienna Wyprzedaż na FBDziękujemy Wam za kolejny larpowy sezon! Za wsparcie, za zaufanie, za spotkania na konwentach. Na zakończenie, tradycyjnie, ogłaszamy naszą Jesienną Wyprzedaż na portalu Facebook.https://www.facebook.com/events/587978721741956/Oferowany na Facebooku towar opiszemy, podamy cenę i procentową wartość obniżki. Chęć zakupu danego produktu należy wyrazić w komentarzu pod postem. Z kupującym będziemy rozmawiać za pośrednictwem komunikatora facebooka. Po podaniu nam odpowiednich danych, przygotujemy i przekażemy dokument potwierdzający złożenia zamówienia. Towar dostarczymy po zakończeniu wyprzedaży.
Jesienna Wyprzedaż Nagroda


W tym roku uczestnicy wydarzenia będą mogli wygrać jeden z dwóch hybrydowych mieczy larpowych: Rapier https://bit.ly/2QiBagI lub Nightmare Blade https://bit.ly/2NNufuaRegulamin Konkursu "Jesienna Wyprzedaż"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook w ramach wydarzenia "Rekwizytornia Jesienna Wyprzedaż na FB" - adres: https://www.facebook.com/events/587978721741956/ (dalej "Wydarzenie") jest Wish Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu; REGON 361270599.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 14 do 23 listopada 2018r.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook i są uczestnikami Wydarzenia (posiadającymi status "biorę udział").
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opisanie przyszłorocznych planów larpowych w odniesieniu do wybranej nagrody rzeczowej (miecza larpowego). 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) w przypadku wygranej udostępni Organizatorowi dane osobowe służące dostarczeniu nagrody.

§3 Zasady konkursu
1. Biorący udział w komentarzu pod postem konkursowym opisują swoje plany larpowe w sezonie 2020 nawiązując do wyboru jednej spośród nagród konkursowych. Każdy uczestnik może jednokrotnie opisać swoje plany.
2. Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę - autora najlepszego z komentarzy.
2. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od momentu uruchomienia Wydarzenia do chwili jego zakończenia w dniu 23 listopada o godzinie 19.00,
b) 25.11.2019 r. wyłoniony zostanie zwycięzca,
c) najpóźniej w dniu 27.11.2019 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą komunikatora portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest jeden hybrydowy miecz larpowy wybierany przez laureata spośród 3 modeli marki Epic Armoury: r Rapier 85cm, Rapier 100cm lub Nightmare Blade 100 cm (wartość nagrody od 269 zł do 350 zł z VAT).
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
4. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz do usuwania ich z grupy uczestników bez podania przyczyny, m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka.
2. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@rekwizytornia.com.pl
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.