Najczęściej kupowane

Producenci

Nowe produkty

Okazje

Jesienna Wyprzedaż na FBJak co roku po zakończeniu sezonu larpowego, zapraszamy Was do udziału w naszej wyprzedaży, którą prowadzimy na portalu Facbook. Dokładnie tak samo jak w poprzednich latach, akcja nasza polegać będzie na wystawianiu ofert sprzedaży kierowanych do uczestników facebookowego wydarzenia, którzy mogą złożyć ofertę kupna na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Akcja potrwa przez tydzień i zakończy się 11 listopada o godzinie 23.59.https://www.facebook.com/events/312202642947247/Oferowany na Facebooku towar opiszemy, podamy cenę i procentową wartość obniżki. Osoba która jako pierwsza wyrazi chęć zakupu danego produktu w komentarzu pod postem, stanie się jego nabywcą. Po zakupie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem facebooka. Po podaniu nam danych przez kupującego, przygotujemy i przekażemy dokument potwierdzający złożenia zamówienia.W tym roku uczestnicy wydarzenia będą mogli wygrać jeden z dwóch hybrydowych mieczy larpowych: RAPIER (https://bit.ly/2Dm8FJg) lub VIKING SWORD (https://bit.ly/2yPG8b0). Zwycięzca wybierze czy chce otrzymać model długi czy typowy. Więcej szczegółów już wkrótce.

Szczęśliwca wskażemy 13 listopada.


Regulamin Konkursu "Rekwizytornia Jesienna Wyprzedaż na FB"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook w ramach wydarzenia "Rekwizytornia Jesienna Wyprzedaż na FB" - adres: https://www.facebook.com/events/312202642947247/ (dalej "Wydarzenie") jest Wish Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu; REGON 361270599.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 5 do 11 listopada 2018r.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisanie się do grupy uczestników biorących udział w Wydarzeniu (biorących udział, a nie obserwujących lub zaproszonych).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) w przypadku wygranej udostępni Organizatorowi dane osobowe służące dostarczeniu nagrody.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przystąpić do grupy uczestników biorących udział w Wydarzeniu (biorących udział, a nie obserwujących lub zaproszonych).
2. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od momentu uruchomienia Wydarzenia do chwili jego zakończenia w dniu 11 listopada o godzinie 23.59,
b) 13.11.2018 r. wyłoniony zostanie zwycięzca,
c) najpóźniej w dniu 15.11.2018 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą komunikatora portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest jeden hybrydowy miecz larpowy wybierany przez laureata spośród 4 modeli marki Epic Armoury: Rapier 85cm, Rapier 100cm, Viking Sword 85cm lub Viking Sword 100cm  (wartość nagrody od 269 zł do 296 zł z VAT).
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
4. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz do usuwania ich z grupy uczestników bez podania przyczyny, m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka.
2. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@rekwizytornia.com.pl
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.