Regulamin
sklepu REKWIZYTORNIA

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym Rekwizytornia (dalej "Sklep") jest firma WISH GROUP SPÓŁKA Z O.O.  z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Konrada Sitki 86, 41-810 Zabrze (KRS 0000553656; REGON 361270599; NIP 6482773984)
1.1 Magazyn sklepu mieści przy ul. Zabrzańskiej 38/102, 41-700 Ruda Śląska. 
2. Sklep dostępny jest w Internecie pod adresem http://rekwizytornia.com.pl
3. Dane kontaktowe: email sklep@rekwizytornia.com.pl lub formularz kontaktowy na stronie.
4. Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.
5. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§ 2
Składanie zamówienia

1. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę (dalej „Klient”) do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.
2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza zamówienia na stronie Sklepu lub poprzez e-mail i jej przyjęcie przez Sklep, które następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
4. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

§ 3
Modyfikacja i anulowanie zamówienia

1. W celu wprowadzenia modyfikacji w wysłanym zamówieniu lub anulowania zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przy użyciu telefonu lub adresu e-mail użytego do złożenia zamówienia lub podanego w danych rejestracyjnych.
2. Modyfikacje i anulowanie zamówienia możliwe są do chwili wysłania zamówienia, co potwierdzane jest wiadomości e-mail wysyłana przez Sklep do Klienta.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Sklep realizuje zamówienia w terminie zgodnym z opisem zawartym przy produkcie, przy czym w sytuacji zamówienia więcej niż jednego produktu, jako termin wiążący przyjmuje się występujący w grupie zamówionych produktów okres najdłuższy. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (po uprzednim, o ile to możliwe, powiadomieniu Klienta) w wypadku:
- gdy podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne,
- wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że w przypadku danego zamówienia ma miejsce zachowanie niezgodne z  powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycie uprawnień z tego prawa wynikających, a w szczególności użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie,
- stwierdzenia błędu polegającego na niedostępności towaru (po wcześniejszym ustaleniu z Klientem sposobu rozwiązania w zaistniałej sytuacji).
3.1. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, która została już uiszczona.

§ 5
Płatność

1. Informacja na temat płatności za zamówienie przedstawiana jest na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta.
2. Wszystkie ceny i koszty podawane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3. Klient oprócz zapłaty ceny za zakupione towary ponosi także koszt wydania/odebrania (dalej „dostawy”) zamówionych towarów.
4. Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie i zależą od jego sposobu, rodzaju towaru, jego sumarycznej wagi i  gabarytów. Informacja o kosztach dostawy podawana jest każdorazowo podczas wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru i sposobu płatności.
4.1 Koszty dostawy towaru podane w Sklepie dotyczą dostawy na terenie RP. Koszty dostawy zagranicznej ustalane są indywidualnie.
5. Płatności na rzecz Sklepu dokonywane są: a) z góry za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie lub poprzez przelew bankowy, b) przy odbiorze towaru.
6. Cena za zakupione towary oraz wysokości kosztów dostawy jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.

§ 6
Dostawa

1. O ile Klient nie zdecydował o odbiorze osobistym towaru, przesyłki dostarczane są wedle wyboru Klienta, przez Sklep, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub firm kurierskich współpracujących ze Sklepem (dalej "Kurier").
2. Wszelkie szczegółowe regulacje związane ze sposobem doręczenia przesyłek opisane są w regulaminach Kuriera.
3. Podczas odbioru zamówienia Klient powinien sprawdzić w obecności Kuriera stan przesyłki.
3.1 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru wynikających z działania Kuriera, dających się stwierdzić ze względu na widoczne uszkodzenie opakowania, Klient powinien natychmiast zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (opakowania i zawartości) w obecności kuriera.
3.2 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru wynikających z działania Kuriera, nie dających się stwierdzić ze względu na widoczne uszkodzenie opakowania, Klient powinien w terminie do 7 dni od daty odebrania przesyłki, zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (opakowania i zawartości) w obecności kuriera.
4. Wszelkie działania roszczeniowe wobec Kuriera powinny odbywać się po wcześniejszym porozumieniu Sklepu z Klientem, mającym na celu prawidłowe ustalenie prawa do nich.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze formalno prawnej zwrotów kosztów poniesionych w związku z transportem zamówionych produktów w przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta.

§ 7
Odstąpienie od umowy i zwrot

1. Na podstawie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy. Oświadczenie o którym mowa można składać za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, poprzez e-mail, lub pisemnie na adres Sklepu (lub magazynu Sklepu).
2. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób.
3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sklepowi. Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sklep nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w p. 2.
4. Klient powinien zwrócić towar na adres magazynu Sklepu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Wszelkie formalności i bezpośrednie koszty związane z dostawą zwracanego do Sklepu towaru leżą po stronie Klienta.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
7. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć zwracany towar przygotowując przesyłkę do wysłania w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia jego uszkodzeń podczas transportu.
8. Kwestie ewentualnych uszkodzeń zwracanego towaru podczas transportu z winy operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, rozwiązywane będą wg powszechnie obowiązujących w tej materii zasad i przepisów.

§ 8
Reklamacja

1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lata od jego wydania Klientowi,
w szczególności za wady fabryczne towaru, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu oraz niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać: dane adresowe i kontaktowe Klienta, nazwę reklamowanego towaru, opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową, żądanie Klienta.  Reklamację z tytułu rękojmi należy składać za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, poprzez e-mail, lub pisemnie na adres Sklepu (lub magazynu Sklepu).
3. Klient powinien zwrócić reklamowany towar na adres magazynu Sklepu niezwłocznie wraz z dowodem zakupu (Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem). Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. 
4. Wszelkie formalności i koszty związane z dostawą reklamowanego do Sklepu towaru leżą po stronie Klienta. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć zwracany towar przygotowując przesyłkę do wysłania w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia jego uszkodzeń podczas transportu.
5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep ustali z Klientem sposób i tok dalszego postępowania. (Zostanie osunięta wada towaru, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, wymieniony na inny, Sklep zwróci Klientowi równowartość zapłaty i wszelkich kosztów przez niego poniesionych w związku z zakupem towaru wadliwego, itp).
6. Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
7. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte Gwarancjami Producenta. Sklep informuje o tym w opisie produktu. Klient ma prawo korzystać z Gwarancji Producenta wg. zasad przez niego określonych.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane przez Sklep w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
3. Dostęp do danych osobowych posiada Sklep. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

§ 10
Postanowienia Końcowe


1. Sklep zastrzega sobie prawo do wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany, zmiany oferty Sklepu.
1. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2015

załącznik nr 1 - Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy