ZWEIHANDER: Nim nadejdą mrozy. Zobacz większe

Tylko online

ZWEIHANDER: Nim nadejdą mrozy.

Nowy

Wejściówka uprawniająca do udziału w larpie "Zweihander: Nim nadejdą mrozy".

Więcej szczegółów

240,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Dane

TypProdukt Wirtualny


Zweihander to larp bitewny inspirowanym światem Warhammera. To gra stawiająca na wysoką dbałość o stroje i rekwizyty, która opowiada o żołnierzach i cywilach w trakcie wojny domowej w Imperium, państwie fantasy przypominającym XVI-wieczną, renesansową Europę.


          

WEJŚCIÓWKA NA LARPA ZWEIHANDER: NIM NADEJDĄ MROZY (przedpłata)

Gra odbędzie się 16-18 września 2021 w Czatachowej (woj. śląskie). Larp rozpocznie się w czwartek wieczorem i będzie trwać bez przerwy aż do finałowej bitwy w sobotę po południu.

Gracze, którzy wykupili akredytację z zestawem weterana, otrzymają od organizatorów rekwizyty, które będą mogli wykorzystać na grze: mapę terenu gry, list pochwalny od Imperatora oraz specjalnie wykonany order. Będzie to symbol uczestnictwa w słynnej bitwie podczas inwazji orków pod wodzą Groma. Połączy posiadaczy orderów wspólną historią, niezależnie od stronnictwa i oddziału.

Uiszczona opłata jest bezzwrotna (ale jeśli rezygnuje się z udziału w grze, można poinformować organizatorów pod adresem kontakt@zweihander.pl o przekazaniu wejściówki innej osobie). Po 28 sierpnia nie będzie już możliwości zapisania się na grę (ale osoby chcące zrezygnować z udziału wciąż będą mogły przekazać swoje akredytacje innym graczom).

Udział w grze mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie lub osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu.

W cenie zapewnione są udział w grze (wynajęcie terenu gry, dostęp do misji bojowych, niezbędne rekwizyty i scenografia), dostęp do wody pitnej, podstawowe zaplecze sanitarne (przenośne toalety i prysznice) oraz obecność fotografa, wykonującego zdjęcia w trakcie gry.

www.zweihander.pl      

REKWIZYTORNIA I ZWEIHANDER

Sklep larpowy Rekwizytornia prowadzi sprzedaż produktów związanych z larpem Zweihander w ramach wsparcia i współpracy z organizatorami. Cały dochód ze sprzedaży zasila budżet imprezy.

REGULAMIN

1. Za wydarzenie objęte niniejszą "wejściówką" odpowiada komitet organizacyjny larpa Zweihander.

2. Sklep Rekwizytornia pełni funkcję pośrednika w sprzedaży "wejściówek" uprawniających do udziału w wydarzeniu.

3. Sklep Rekwizytornia nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzenia, a jedynie za obsługę procesu zakupu "wejściówek".

4. Dokumentem uprawniającym do udziału w wydarzeniu jest potwierdzenie wykonania przelewu (zgodnie z instrukcją zawartą w mailu dostarczanym przed imprezą). Rekwizytornia dostarczy Organizatorom wydarzenia pełną dokumentację weryfikująca uczestników. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorom wydarzenia danych umożliwiających identyfikację i kontakt z uczestnikami (tj.: imienia, nazwiska i adresu e-mail, przyporządkowanych do zakupionej "wejściówki").

5. Dla zakupionych "wejściówek" nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy lub do odstąpienia od umowy (zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta). Ewentualne zwroty rozpatrywane będą wg. zasad i przez organizatora wydarzenia. Zakupioną "wejściówkę" można natomiast przekazać lub odsprzedać innemu uczestnikowi.

6. Dokonanie zakupu "wejściówki" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Zweihander is a battle larp inspired by the Warhammer world. It is a game where a lot of attention is paid to costumes and props; a game which tells the story of soldiers and civilians during the civil war in the Empire, a fantasy state reminiscent of the 16th century Renaissance Europe.


          

ADMISSION ZWEIHANDER: ERE FROSTS COMEThe game will take place on 16th-18th of September 2021 in Czatachowa in Southern Poland. The larp will begin on Thursday evening and will last continuously until the final battle on Saturday afternoon.

Players who have purchased a ticket with a veteran’s set will receive props from us, which they will be able to use at the game: a map of the game area, a letter of praise from the Emperor and a specially made order. It will be a symbol of participation in the famous battle during the invasion of orcs led by Grom the Paunch. It will connect the holders of the medal with a common history, regardless of the party and faction. The paid fee is non-refundable (but if you can’t participate in the game and wish to pass your spot to someone else, you can inform the organizers at kontakt@zweihander.pl about giving the ticket to another person). After 28th August, it will no longer be possible to sign up for the game (but those who can’t go will still be able to pass on their ticket to other players).Only adults or minors over 16 years of age having the consent of a parent or legal guardian can take part in the event.The price includes participation in the game (rental of the game area, access to combat missions, necessary props and scenery), access to drinking water, basic sanitary facilities (portable toilets and showers) and hiring a photographer to take pictures during the game.

www.zweihander.pl      
REKWIZYTORNIA AND ORGANIZERS OF LARP "ZWEIHANDER: ERE FROSTS COME"

Rekwizytornia larp shop is selling related to the event “ZWEIHANDER: ERE FROSTS COME” products on account of supporting and cooperating with organizers. All income from those sales will contribute to the event’s budget.


PAYMENT

Rekwizytornia shop is adapted to serve polish customers and the payments are accepted in PLN. However it is possible to pay us in other currencies. If you can’t pay us in PLN, you can purchase the ticket from the shop and pay in EUR.SWIFT/BIC: INGBPLPW

IBAN: PL91105012141000009030594874

Company name: Wish Group Sp. z o.o.

Address: Konrada Sitki 86; 41-810 Zabrze


If you have questions, please contact us at sklep@rekwizytornia.com.pl. GENERAL TERMS

1. The Organizer of the event is responsible for the event covered by this „entry ticket”.
2. Rekwizytornia shop acts as an intermediary in the sales process of „tickets” entitling you to participate in the event and as such is not responsible for the course of the event, and is only responsible for handling the process of purchasing the „tickets”.
3. Rekwizytornia shop will deliver the Organizers of the event full documentation to verify the participants. Purchase of the “ticket” is tantamount to agreeing to forward that information to the Organizers in order to identify participants and contact them (that is name, surname and e-mail address that correspond with purchased “ticket”).
4. For purchased „tickets”  there is no right to terminate the contract or withdraw from contract (in accordance with article 38 pint 12 of Consumer Rights Act of 30th may 2015). Possible returns will be considered according to the rules set up by the Organizer.
5. Purchase of the „ticket” is tantamount to accepting of this general terms.